Проект „Четвърта индустриална революция“ е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020” по 6-тата обява за набиране на проектни предложения

Проект FINANCIAL INSTRUMENTS е в съответствие с:

Приоритетна ос 1: Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона
Тематични цели/Приоритети – 03-ППодобряване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия, селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР)
Инвестиционен приоритет 3a – Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото използване на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори
Специфична цел 1 – Подобряване на системите за подкрепа на предприемачеството сред МСП
Проект 4-та ИНДУСТИРАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ представлява интегриран набор от дейности, които имат за цел да подобрят конкурентоспособността на екосистемата на МСП в допустимата трансгранична зона на програмата Гърция-България чрез:
Повишаване на достъпа до нови финансови инструменти, които ще позволят на МСП в трансграничния регион да разширят своите бизнес дейности.
Създаване на процедури за обмен на ноу-хау, които ще предоставят възможност на МСП и предприемачите да се справят с бъдещите предизвикателства.
Създаване на мрежа на 4-та ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ в трансграничната зона.
Адаптиране на нови инструменти, практики и методи, които ще позволят на МСП да разработят иновативни и следователно конкурентни продукти и/или услуги.
Актуализиране на основните технологични промени в рамките на 4-та ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ.
Идентифициране на нуждите от човешки капитал по отношение на обновени технологични знания.
Създаване на „Форум на 4-та индустриална революция“.
Действията ще бъдат реализирани в двете страни по Програмата и по-конкретно в допустимите регионални единици на Централна Македония от гръцка страна и област Хасково от българска страна.