4-та ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ представлява интегриран набор от дейности, които имат за цел да подобрят конкурентоспособността на екосистемата на МСП в трансгранична зона на Гърция-България.

Повишаване на достъпа до нови финансови инструменти, които ще позволят на МСП в трансграничния регион да разширят своите бизнес дейности.
Създаване на процедури за обмен на ноу-хау, които ще предоставят възможност на МСП и предприемачите да се справят с бъдещите предизвикателства.
Създаване на мрежа на 4-та ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ в трансграничната зона.
Адаптиране на нови инструменти, практики и методи, които ще позволят на МСП да разработят иновативни и следователно конкурентни продукти и/или услуги.
Актуализиране на основните технологични промени в рамките на 4-та ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ.
Идентифициране на нуждите от човешки капитал по отношение на обновени технологични знания.
Създаване на „Форум на 4-та индустриална революция“.

Цели на проекта

Общите цели на проекта 4-та ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ могат да бъдат обобщени, както следва:
Да установи възможностите за растеж на екосистемата на МСП предвид икономическата и социалната промяна в резултат на Четвъртата индустриална революция
Да идентифицира слабостите и пропуските в трансграничния регион и да предложи адекватни стратегии, политики и методи за тяхното преодоляване

Да оцени готовността и адаптационната способност на МСП спрямо променящия се технологичен пейзаж
Да направи подробно представяне на основните технологични постижения, които обуславят Четвъртата индустриална революция
Да идентифицира сектори и възможности
Да извърши дейности за повишаване на осведомеността, вкл. да организира Форум „Четвъртата индустриална революция“ заедно с Гръцко-германската камара и Технологичния форум.
Чрез изпълнението на горепосочените цели проектът ще засили факторите, влияещи върху успеха на предприемачите, и ще стимулира като цяло създаването на предприятия в трансграничния регион на програмата Гърция-България.

За програмата
Програмата за сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” е одобрена от Европейската комисия на 09/09/2019 с Решение C(2015)6283.

Бюджет
Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската териториална програма „Гърция-България 2014-2020“ е €130 262 836,00. Общото финансиране включва €110 723 408 (85%) финансиране от ЕФРР и €19 539 428 (15%) национален принос.

Допустима област
Допустимата област на програмата се състои от регион Източна Македония и Тракия (префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и регион Централна Македония (префектури Солун и Серес) в Гърция и Южен централен регион за планиране и Югозападен район за планиране (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Трансграничната допустима област между Гърция и България за програмния период 2014-2020 г. се простира на 40,202 km2 и има общо население от 2,7 милиона жители. Тя обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Допустимата зона се простира през цялата гръцко-българска граница и граничи с Турция (изток) и Република Северна Македония (запад), като и двете страни се стремят към достъп до ЕС. Тя е част от най-югоизточната неостровна зона на ЕС и е разположен между три морета: Черно море, Средиземно море и Йонийско-Адриатическо море. И накрая, тя се намира на кръстопътя на стратегически тръбопроводи за изкопаеми горива, доставящи пазара на ЕС, и транспортните оси на TEN.
Селищната структура на района се характеризира с наличието на 10 средно големи града (>50 000 жители), които концентрират 38,2% от общото население, и 25 малки града (10 000-50 000 жители).
Въпреки исторически сравнително малките суми на разпределените средства, съществува дълга история на сътрудничество в допустимата област, която започна с инициативата на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).
Приоритетните оси са:
ПО 1: Конкурентоспособна и насърчаваща предприемачеството трансгранична зона
ПО 2: Устойчива и адаптивна към климата трансгранична зона
ПО 3: По-добра взаимосвързана трансгранична зона
ПО 4: Социално приобщаваща трансгранична зона
ПО 5: Техническа помощ