Το έργο 4th INDUSTRIAL REVOLUTION  υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Το έργο 4th INDUSTRIAL REVOLUTION / 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020.:

Άξονας Προτεραιότητας 1:- Μια Ανταγωνιστική και Καινοτόμος Διασυνοριακή περιοχή
Θεματικός Στόχος 03: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 
Επενδυτική Προτεραιότητα 3α: «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας ειδικότερα την οικονομική αξιοποίηση νέων ιδεών και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, μέσω -μεταξύ άλλων- θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020.
Ειδικός Στόχος 1 – Βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
Το έργο 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος Ελλάδας-Βουλγαρίας με:
Αύξηση της προσβασιμότητας σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ εντός της διασυνοριακής περιοχής να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
Δημιουργία διαδικασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις
Δημιουργία ενός δικτύου για την «4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» στη διασυνοριακή περιοχή
Προσαρμογή νέων εργαλείων, πρακτικών και μεθόδων που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ να αναπτύξουν καινοτόμα και συνεπώς ανταγωνιστικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες
Ενημέρωση για τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές στο πλαίσιο της 4ης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Προσδιορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό όσον αφορά την επικαιροποιημένη τεχνολογική γνώση
Ίδρυση του “4th Industrial Revolution Forum».
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν και στις δύο χώρες του Προγράμματος και συγκεκριμένα σε επιλέξιμες Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικής Μακεδονίας από ελληνικής πλευράς και Περιφέρειας Χάσκοβο από βουλγαρικής πλευράς.