Το έργο 4th INDUSTRIAL REVOLUTION αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του οικοσυστήματος των ΜΜΕ στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος Ελλάδας-Βουλγαρίας μέσω:

  • Της αύξησης της προσβασιμότητας σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ εντός της διασυνοριακής περιοχής να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
  • Της δημιουργίας διαδικασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις
  • Της δημιουργία ενός δικτύου στη διασυνοριακή περιοχή με τίτλο «4η Βιομηχανική Επανάσταση» 
  • Της προσαρμογής νέων εργαλείων, πρακτικών και μεθόδων που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ να αναπτύξουν καινοτόμα και συνεπώς ανταγωνιστικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες
  • Της ενημέρωσης για σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές στο πλαίσιο της 4ης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
  • Του προσδιορισμού των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με τεχνολογική γνώση
  • Της Ίδρυσης ενός φόρουμ για την «4η Βιομηχανική Επανάσταση».

Στόχοι του έργου

Στους στόχους του έργου 4th Industrial Revolution περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

 Ο προσδιορισμός & ανάλυση των ευκαιριών ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
Η αποκατάσταση των αδυναμιών και των κενών και η εισήγηση/θέσπιση των κατάλληλων στρατηγικών, πολιτικών και μεθόδων για το σκοπό αυτό
 Η αξιολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς το βαθμό ετοιμότητας και προσαρμοστικότητάς τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο
Η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες και κατάλληλα προσαρμοσμένες στο νέο περιβάλλον 
Η περιγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων τεχνολογικών ανακαλύψεων που συνθέτουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση
Ο προσδιορισμός τομέων και ευκαιριών ανάπτυξης στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με τη διοργάνωση εκτός όλων των άλλων, ενός διήμερου Φόρουμ στη Θεσσαλονίκη για την ‘4η Βιομηχανική Επανάσταση’.

Το Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020” εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την Απόφαση C(2015)6283.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και Εθνική Συνεισφορά) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» ανέρχεται σε 130.262.836,00€. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από 110.723.408€ (85%) μέσω του Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Περιφερειακής Ανάπτυξης και 19.539,428€ (15%) από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Επιλέξιμη περιοχή

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και από τις Περιφέρειες Νότιου – Κεντρικού και Νότιου – Δυτικού Προγραμματισμού (Επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία.

Η διασυνοριακή επιλέξιμη περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 εκτείνεται σε 40.202 τετρ. χιλ. και συνολικό πληθυσμό 2.700.000 κατοίκους. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές μονάδες επιπέδου NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες επιπέδου NUTS III (Περιφερειακές Ενότητες στην Ελλάδα & Επαρχίες στην Βουλγαρία). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων και γειτνιάζει με την Τουρκία (ανατολικά) και την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (δυτικά), δύο χώρες οι οποίες φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ε.Ε. Αποτελεί τμήμα της νότιο-ανατολικότερης μη νησιωτικής περιοχής της Ε.Ε. και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και την Ιόνιο – Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικής σημασίας αγωγών ορυκτών καυσίμων που προμηθεύουν την αγορά της Ε.Ε και των Διευρωπαϊκών αξόνων μεταφορών.
Η οικιστική δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων –μεγάλων – από άποψη πληθυσμού – πόλεων (>50.000 κάτοικοι) που συγκεντρώνουν το 38,2% του συνολικού πληθυσμού και 25 μικρών πόλεων (10.000-50.000 κάτοικοι).
Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των κονδυλίων που διατέθηκαν, υπάρχει μια μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).

Οι άξονες προτεραιότητας είναι:
Α.Π. 1: Μια ανταγωνιστική και Καινοτόμος Διασυνοριακή Περιοχή
Α.Π. 2: Μια Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περιοχή
Α.Π. 3: Μια Καλύτερα Διασυνδεδεμένη Διασυνοριακή Περιοχή
Α.Π. 4: Μια Διασυνοριακή Περιοχή Χωρίς Κοινωνικούς Αποκλεισμούς
Α.Π. 5: Τεχνική Βοήθεια