РП1, РП2, РП3, РП4

РП1: „Управление и координация на проекта“
Координационни срещи по проекта
Управление на проекти / Доклади за напредъка
Верифициране на разходите / Разходи за одит
РП2: „Комуникация и разпространение на информация“
„Комуникационен план“
„Промоционални материали“
„Дизайн, разработка и актуализации на уебсайт/платформа на проекта“
„Събития за разпространение и публични конференции“.

РП3: «Установяване на състоянието на нещата в трансграничния регион»
Слабости и пропуски (SWOT анализ) – Оценка на готовността и адаптивността на МСП спрямо променящия се технологичен пейзаж – проучване (въпросници) в трансграничната област
Идентифициране на възможностите за растеж на екосистемата на МСП при голямата икономическа и обществена промяна в резултат от 4-та индустриална революция – Идентифициране на сектори и възможности – Предложение за подходящи стратегии, политики и методи
Осигуряване на цялостно описание на състоянието на нещата в големия технологичен пробив, формиращ 4-та Индустриална революция

РП4: «Трансфер на ноу-хау (посещения за обмяна на опит)»
Семинари и работни срещи
Посещения за казуси

РП5: «Форум 4-та индустриална революция»
„Форум „Четвъртата индустриална революция“