ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοίκηση Έργου & Συντονισμός 
·        Συναντήσεις Εταίρων έργου 
·        Διοίκηση-Διαχείριση Έργου και Αναφορές Προόδου
·        Πιστοποίηση δαπανών 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Επικοινωνία & Διάχυση 
·        Επικοινωνιακό Πλάνο Έργου
·        Επικοινωνιακό Υλικό
·        Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Λειτουργία της Επίσημης Ιστοσελίδας/Πλατφόρμας του έργου
·        Εκδηλώσεις Δημοσιότητας & Δημόσια Συνέδρια

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Καταγραφή Παρούσας Κατάστασης τη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας
Εκπόνηση SWOT Ανάλυσης και Καθορισμός Αδυναμιών και Κενών – Αξιολόγηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ως προς το Βαθό Ετοιμότητας και Προσαρμοστικότητας τους στο Συνεχώς Μεταβαλλόμενο Τεχνολογικό Τοπίο – Διενέργεια Έρευνας (με τη χρήση δομημένου Ερωτηματολογίου) στη Διασυνοριακή Περιοχή
Προσδιορισμός & Ανάλυση των Ευκαιριών Ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Μεγάλες Οικονομικές και Κοινωνικές Αλλαγές που Συντελούνται στο Πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης – Ακριβής Προσδιορισμός Τομέων και Ευκαιριών Ανάπτυξης στο Πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης – Εισήγηση/Θέσπιση των Κατάλληλων Στρατηγικών, Πολιτικών και Μεθόδων για την Αποκατάσταση των Αδυναμιών και των Κενών
Περιγραφή και Ανάλυση των σημαντικότερων τεχνολογικών ανακαλύψεων που συνθέτουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (State of the Art description)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Μεταφορά Τεχνογνωσίας / Επιτόπιες Επισκέψεις σε Μελέτες Περιπτώεων (State of Art description)
Σεμινάρια και Εργαστήρια
Επιτόπιες Επισκέψεις σε Μελέτες Περιπτώσεων (Case Study Visits)
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Φόρουμ “4η Βιομηχανική Επανάσταση”
Φόρουμ “4η Βιομηχανική Επανάσταση”